NINA'S FAREWELL TO KITRI, STATE BALLET OF GEORGIA, TBILISI, JUNE 27, 2008