ASHTON'S BIRTHDAY OFFERING, STATE BALLET OF GEORGIA, TBILISI, 2008